top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FEŠIFITNESS, se sídlem Závodní 355, Šenov 739 34, IČO: 09563105, kterou zastupuje Jiří Fešárek, jednatel pro pronájem soukromé posilovny prostřednictvím webových stránek www.fesifitness.cz KONTAKTNÍ A BANKOVNÍ ÚDAJE Provozovatel posilovny: Jiří Fešárek, se sídlem: Závodní 355, Šenov 739 34, IČO: 09563105 (dále jen “FEŠIFITNESS“, “pronajímatel” nebo “my”) telefon: +420 722 273 106 email: jirka.fesarek@seznam.cz web: www.fesifitness.cz Bankovní účet pro platby z České republiky: číslo účtu: 248414813/0600 vedený u MONETA money bank, a.s. ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo “podmínky”) společnosti FEŠIFITNESS upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy (dále jen „nájemní smlouva“) uzavírané mezi námi a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen „nájemce“ nebo „vy“ nebo “klient”) prostřednictvím našeho elektronického rezervačního systému na adrese https://www.fesifitness.cz/posilovna-rezervace. Tyto podmínky se vztahují jak na nájemní smlouvy, uzavírané za použití elektronického formuláře na webové stránce, tak přiměřeně i na nájemní smlouvy, uzavírané jiným způsobem, pokud není mezi smluvními stranami ujednáno jinak. V případě existence mezinárodního prvku si sjednáváme, že se právní vztah mezi námi bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Touto volbou práva v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen “Řím I”) však nesmí být spotřebitel touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště podle čl. 6 odst 2 Řím I. Soukromou posilovnu si lze pronajmout na webové stránce umístěné na internetové adrese www.fesifitness.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“). Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s námi uzavře nájemní smlouvu, nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „spotřebitel“). Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatelská činnost“). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s námi uzavře nájemní smlouvu nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „podnikatel“). Řídíme se zásadou, že na nájemníka, který při rezervaci a/nebo registraci uvede své IČO, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele. Kliknutím na tlačítko “REZERVOVAT” potvrzujete, že jste se seznámil s VOP, včetně sdělení vůči nájemci před uzavřením nájemní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM NÁJEMNÍ SMLOUVY Nájemce odesláním elektronického rezervačního formuláře, po seznámení se s celým obsahem těchto podmínek, potvrzuje, že mu byly pronajímatelem, v dostatečném předstihu před uzavřením nájemní smlouvy, srozumitelným způsobem - zejména prostřednictvím informací uvedených na webové stránce pronajímatele a dále v těchto podmínkách, poskytnuty následující informace: označení a sídlo pronajímatele včetně kontaktních údajů (web, emailová adresa atd.), označení služby, která bude poskytována, včetně všech jejích hlavních vlastností, přičemž tato informace je uvedena v rámci popisu nájemcem zvolených služeb na webových stránkách pronajímatele a dále v těchto podmínkách, cena služeb (pronájmu), případně způsob jejího výpočtu, což vyplývá z konkrétních služeb zvolených nájemcem při vyplňování elektronického rezervačního formuláře a z ceníku uveřejněného na webových stránkách pronajímatele, způsob platby a způsob plnění ze strany pronajímatele, což je uvedeno podrobně dále v těchto podmínkách, údaje o právech vznikajících z vadného plnění v souvislosti s poskytnutím služby, což je uvedeno podrobně dále v těchto podmínkách, údaje o nákladech na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby, což je uvedeno podrobně dále v těchto podmínkách, údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, což je uvedeno podrobně dále v těchto podmínkách, údaje o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Nájemce odesláním elektronického formuláře potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít nájemní smlouvu za dohodnutých podmínek. Je-li nájemce fyzickou osobou, výslovně odesláním elektronického formuláře potvrzuje, že je plně svéprávný. Je-li nájemce právnickou osobou, potvrzuje fyzická osoba, vyplňující elektronický formulář za nájemce, že je oprávněna jej v této věci zastupovat, jinak že odpovídá za případnou škodu tím způsobenou. Stisknutím tlačítka „REZERVOVAT“ v našem rezervačním systému na webových stránkách nájemce vytvoří závaznou rezervaci termínu nájmu posilovny, která zavazuje nájemce k platbě za tuto službu, tj. k zaplacení nájemného. Nájemce má možnost před potvrzením rezervace svou rezervaci zkontrolovat a změnit, nebo odebrat. Nájemce (i ten, který je spotřebitelem), bere na vědomí, že pronajímatel poskytuje pronájem jako aktivitu využití volného času, přičemž pronajímatel poskytuje svoje plnění v přesně určeném termínu - termínu rezervovaném nájemcem, a z tohoto důvodu nájemce nemá podle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku právo odstoupit od nájemní smlouvy podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. PŘEDMĚT A ÚČEL ZÁVAZKOVÉHO VZTAHU Pronajímatel se touto nájemní smlouvou zavazuje přenechat nájemci k dočasnému užívání nebytový prostor situovaných, na adrese Václavovická 1538, Šenov 739 34, prostor v 1. NP objektu, jež je přístupný prvními dveřmi nalevo v průchodu za hlavní bránou do objektu, tj. soukromou posilovnu s příslušenstvím a vybavením (dále jen “posilovna” nebo “předmět nájmu”), za účelem, za cenu a na dobu mezi smluvními stranami ujednanou, jak je dále popsáno v těchto podmínkách. Účelem nájmu je použití prostoru soukromé posilovny ke cvičení, užívání posilovacích strojů, posilovacího příslušenství a využití sociálního zařízení v bezprostřední souvislosti se cvičením/tréninkem realizovaným v posilovně, pokud není předem dohodnuto jinak. Nájemce se zavazuje, že bude předmět nájmu užívat jen k sjednanému účelu. V posilovně realizované cvičení se považuje za aktivitu využití volného času, přičemž pronajímatel poskytuje svoje plnění v přesně určeném (nájemcem rezervovaném) termínu. Nájemce se dále zavazuje zaplatit pronajímateli nájemné za užívání předmětu nájmu ve výši a způsobem stanoveným dále v těchto podmínkách. UZAVŘENÍ SMLOUVY Nájemce objednává službu – pronájem posilovny pomocí rezervačního formuláře v elektronické podobě, který je dostupný na webových stránkách pronajímatele, konkrétně na hlavní stránce: www.fesifitness.cz, pod odkazem „REZERVOVAT“ či „REZERVUJ“, přímo na stránce: https://www.fesifitness.cz/posilovna-rezervace. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto nájemního vztahu jsou upraveny v těchto VOP (nájemní smlouvě). Stisknutím odkazu „REZERVOVAT“ na hlavní webové stránce nebo zadáním přímého odkazu shora získá nájemce přístup do elektronického rezervačního formuláře – online kalendáře, sloužícího pro objednávání termínu pronájmu. Objednávku provede nájemce takto: v kalendáři zvolí den; u každého dne vybere volný termín - časový blok, který mu vyhovuje. poté nájemce klikne na tlačítko „pokračovat“ nájemce vyplní požadované osobní údaje (v rozsahu: jméno a příjmení, IČO, adresa bydliště a/nebo sídla, e-mailová adresa a telefonní číslo); nájemce je povinen uvést pravdivé údaje o své totožnosti. Termíny zůstávají při vytváření objednávky ve webovém rozhraní rezervovány pro konkrétního klienta po dobu 15 minut, není-li rezervace v tomto termínu potvrzena, resp. není-li v daném časovém limitu provedena platba za vybrané termíny, jsou tyto automaticky uvolněny k další rezervaci. Poté co nájemce odešle vyplněný elektronický formulář pomocí tlačítka „REZERVOVAT“, stává se jeho rezervace závaznou. Následně bude nájemce postupně přesměrován na platební bránu, kde mu bude umožněno zaplatit online platební kartou cenu (nájemné) uvedenou v rezervačním systému. Nájemné je možné zaplatit rovněž i pomocí Apple Pay. Neprodleně po úspěšném zaplacení objednávky (rezervace termínu nájmu posilovny) dle předchozího odstavce zašle pronajímatel nájemci potvrzení o obdržení objednávky s jejím shrnutím, na e-mailovou adresu, kterou nájemce při rezervaci zadal. K uzavření nájemní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „REZERVOVAT“, o čemž je klient obratem informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí rezervace. Obsah uzavřené nájemní smlouvy je potom tvořen údaji, které nájemce uvedl do odeslaného elektronického rezervačního formuláře a dále ustanoveními těchto podmínek. Uzavřená smlouva, včetně obchodních podmínek je archivována pronajímatelem v elektronické podobě a není přístupná. Nájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání této nájemní smlouvy. Náklady vzniklé nájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.) si hradí nájemce sám. NÁJEMNÉ Nájemné (cena za pronájem posilovny) je stanovena za blok dlouhý hodinu a čtvrt (75 minut), cena bloku se může lišit dle konkrétního dne a nájemcem zvoleného času. Relevantní výše nájemného je vždy uvedena v objednávkovém systému u konkrétního časového bloku (“nájemné”). Cenu jednotlivých bloků (nájemné) naleznete i v ceníku. Ceny za pronájem posilovny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v našem webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena naše možnost uzavřít nájemní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Nájemné podle smluv uzavřených prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře je možné hradit pouze bezhotovostně - platební kartou přes online platební bránu a/nebo pomocí Apple Pay. DOBA TRVÁNÍ NÁJMU Nájem je vždy sjednán na dobu určitou, a to dobu přesně ujednanou mezi pronajímatelem a nájemcem v každé dílčí nájemní smlouvě. Doba nájmu zahrnuje i veškerou přípravu na užívání předmětu nájmu (jako například převlečení do sportovního oblečení atp.) a stejně tak i nezbytné úkony na konci nájmu (jako například vrácení vybavení na své původní místo a užití sociálního zařízení a sprchy). Nájemce je povinen nejpozději v poslední minutě trvání nájmu opustit posilovnu. Nájemci bude standardně umožněn vstup do soukromé posilovny nejdříve v čase začátku trvání doby nájmu. Za účelem vstupu obdrží nájemník prostřednictvím emailu kód do skříňky s klíčemi do objektu, i přímo do posilovny, který je nicméně funkční právě až okamžikem rezervovaného začátku nájemního vztahu. Doba nájmu je vždy sjednána jako pevná a závazná - v délce nájemníkem zvoleného počtu časových bloků (kdy jeden časový blok = 75 minut) v rezervačním systému a na dobu jejího trvání nemá žádný vliv pozdní zahájení užívání předmětu nájmu nájemcem; stejně tak předčasné opuštění předmětu nájmu nájemcem nemá vliv na trvání pronájmu a nájemce je povinen uhradit nájemné za celou sjednanou dobu pronájmu. Před uplynutím výše sjednané doby může pronájem skončit některým z dále uvedených způsobů: dohodou pronajímatele a nájemce; okamžitou výpovědí (tj. bez výpovědní doby) pronajímatele v případě, že nájemce neuhradí sjednané nájemné; okamžitou výpovědí pronajímatele v případě, že nájemce bude hrubým způsobem porušovat ujednání smlouvy, těchto podmínek či jiné povinnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména pokud způsobí na předmětu nájmu škodu nebo bude v důsledku užívání nájemcem hrozit vznik závažné škody či jiné újmy; okamžitou výpovědí nájemce v případě, že se předmět nájmu v průběhu pronájmu stane bez zavinění nájemce zcela nezpůsobilý k užívání ke sjednanému účelu. Nájemce je oprávněn zrušit rezervovanou službu - nájem posilovny na určitý časový blok v čase více než 24 hodin před počátkem trvání doby nájmu. V takovém případě je nájemník oprávněn vybrat si bezplatně jiný termín rezervace ve stejné hodnotě, a to buď prostřednictvím odkazu v e-mailu potvrzujícím rezervaci, anebo prostřednictvím mailové komunikace s pronajímatelem. Nájemce není oprávněn zrušit rezervovanou službu - nájem posilovny na určitý časový blok v čase méně než 24 hodin před počátkem trvání doby nájmu. Nájemce v takovém případě nemá právo na vrácení již uhrazeného nájemného. V případě vzniku objektivní události, která vznikne nezávisle na vůli pronajímatele a která bude bránit průběhu pronájmu, je pronajímatel oprávněn změnit termín nájmu dle dodatečné volby nájemce nebo je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě pronajímatel bez zbytečného odkladu nájemci vrátí celou uhrazenou cenu pronájmu (nájemné). DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE A NÁJEMCE Pronajímatel je povinen odevzdat nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání a řádně plnit všechny svoje povinnosti vyplývající z této nájemní smlouvy, resp. podmínek. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu výhradně ke sjednanému účelu a v dohodnutém rozsahu. Nájemce je povinen seznámit s pravidly užívání soukromé posilovny všechny osoby, kterým umožní do předmětu nájmu přístup, tj. všechny účastníky cvičení. V celém prostoru soukromé posilovny je zakázáno: kouření; konzumace alkoholických nápojů či jakýchkoliv návykových látek; manipulace s otevřeným ohněm; ponechávat děti bez dozoru; focení/natáčení v prostorách posilovny s jakýmkoliv pornografickým či jakýmkoliv jiným podtextem v rozporu s obecnými pravidly mravnosti a morálky; a jakékoliv jednání, které by mohlo být považováno za jednání proti dobrým mravům. Do soukromé posilovny je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholických nápojů či pod vlivem omamných či jakýchkoliv jiných návykových látek. Děti se smí pohybovat v prostorách posilovny pouze v doprovodu rodičů, kteří nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku pronajímatele a/nebo třetí osoby způsobené pohybem dítěte. Nájemce dále nesmí na předmětu nájmu provádět jakékoliv změny či úpravy (včetně nalepení či jiného připevňování jakýchkoliv předmětů na stěny či vybavení) ani nesmí provádět jakékoliv činnosti, které by mohly způsobit škodu na zdraví a/nebo majetku třetí osoby (včetně pronajímatele). Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu, nebo jeho část, do užívání jakýmkoliv třetím osobám. Za porušení této povinnosti nájemce se nepovažuje, užívá-li předmět nájmu společně s nájemcem třetí osoba/y za účelem společného cvičení/tréninku. Počet společně cvičících osob nicméně nesmí být vyšší než pět (5) osob (včetně nájemce). Nájemce je povinen při příchodu do posilovny a před začátkem cvičení zkontrolovat, zda je vybavení posilovny kompletní. V případě, že by některé vybavení posilovny bylo poškozené, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit (prostřednictvím shora uvedeného e-mailu) pronajímateli. Nájemce bere na vědomí, že vybavení posilovny se může lišit od vyobrazení v propagačních materiálech a mediích (webové stránky, Facebook, Instagram). Nájemce je povinen okamžitě (prostřednictvím shora uvedeného e-mailu kontaktu) oznámit pronajímateli vznik jakékoliv škodní události na předmětu nájmu. Nájemce je povinen počínat si tak, aby ke škodám nedocházelo, eventuálně aby minimalizoval jejich rozsah, pakliže nastatnou. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, která by vznikla z nesplnění této povinnosti. Nájemce je povinen kdykoliv umožnit pronajímateli přístup do předmětu nájmu za účelem kontroly řádného užívání nájemcem. Pronajímatel však svým vstupem musí maximálně respektovat činnost nájemce probíhající v předmětu nájmu a tuto rušit co možná nejméně, pokud bude prováděna v souladu s touto nájemní smlouvou, resp. podmínkami. Nájemce je povinen při užívání předmětu nájmu dodržovat hygienické, bezpečnostní, ekologické, protipožární a další obecně závazné právní předpisy vztahující se k činnosti nájemce, vykonávané v předmětu nájmu. Nájemce přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup, stejně jako přebírá odpovědnost za svůj majetek do prostor posilovny vnesený, s výjimkou případů způsobených prokazatelně činností pronajímatele. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, kterou způsobí na předmětu nájmu činností svou či činností osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup. Nájemce se zavazuje způsobenou škodu pronajímateli bez zbytečného odkladu nahradit. Nájemce je povinen po skončení pronájmu vrátit pronajímateli předmět nájmu ve stavu v jakém jej převzal na počátku nájmu. Nájemce je povinen vrátit veškeré vybavení na své původní místo, dodržovat základní hygienické návyky atp. V případě, že nájemce hrubým způsobem poruší ujednání uzavřené nájemní smlouvy, těchto podmínek či jiné povinnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy, může pronajímatel zakázat a odepřít přístup do soukromé posilovny jak nájemci, tak i všem dalším osobám, které byly přítomny závadné činnosti s nájemcem a tím odstoupit s okamžitou účinností vypovědět nájemní smlouvy bez nároku nájemce na vrácení nájemného a/nebo jeho části. Pokud by kterákoliv z takových osob přesto uzavřela s pronajímatelem novou smlouvu prostřednictvím internetového rezervačního formuláře, je pronajímatel oprávněn od takové smlouvy odstoupit, ihned po zjištění totožnosti nájemce. Nájemce se účastní všech aktivit provozovaných v prostorech posilovny na vlastní riziko. Nájemce je zodpovědný za svůj zdravotní stav, který mu dovoluje využívat služeb poskytovaných na základě této nájemní smlouvy. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ Nájemce je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku a za podmínek tam uvedených. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna e-mailem zaslaným pronajímateli na: jirka.fesarek@seznam.cz. Nájemce je povinen v souladu s těmito VOP oznámit jakékoliv vady předmětu nájmu bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Pokud může nájemce s ohledem na pronajímateli vytknuté vady předmětu nájmu tento užívat jen s obtížemi, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného. Ztěžuje-li vytknutá vada zásadním způsobem užívání posilovny, nebo znemožňuje-li zcela její užívání, má nájemce právo na prominutí nájemného nebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby. Žádné ujednání těchto podmínek nemůže být vykládáno jako právo nájemce odstranit vady předmětu nájmu a požadovat po pronajímateli náhradu účelně vynaložených nákladů s tímto odstraněním vad vzniklých. Uplatnění práva z vadného plnění musí vždy obsahovat označení nájemce a popis konkrétních nedostatků (vad) předmětu nájmu. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada a jaké konkrétní právo dle občanského zákoníku, resp. těchto podmínek nájemce uplatňuje. Popis vady předmětu nájmu musí být vždy dostatečně určitý (ideálně za současného připojení fotodokumentace vady), aby ji mohl pronajímatel objektivně posoudit. Nájemcem uplatněné nároky v souvislosti s vadami předmětu nájmu se pronajímatel zavazuje řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení, nejpozději však ve lhůtě třiceti (30) dnů od jejich obdržení. O závěrech pronajímatele o ne/přijetí nároků uplatněných nájemce včetně jeho odůvodnění bude pronajímatel nájemce informovat prostřednictvím nájemcem uvedeného kontaktního e-mailu. Neoznámí-li nájemce pronajímateli poškození nebo vadu předmětu nájmu bez zbytečného odkladu poté, co je měl a mohl zjistit, nemá právo na slevu z nájemného ani nemůže nájem vypovědět bez výpovědní doby. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji, pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů. Zasíláme nájemníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejících služeb, a to na elektronickou adresu nájemníka (obchodní sdělení pro nájemníka). E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše služby. Nájemce se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit. Používáme tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může nájemník nastavit přímo na našich webových stránkách, kde najde bližší informace o používání souborů cookies. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z nájemní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyzákazník.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení zákazníkských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení zákazníkských sporů on-line). Mimosoudní vyřizování stížností klientů zajišťujeme pomocí e-mailu podpora@privategym.cz. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Vyhrazujeme si právo nezveřejňovat recenze nájemníků, které jsou nepravdivé, obsahují nevhodné výrazy a/nebo souvisí s nájmem posilovny. Pokud vztah založený nájemní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk. Pronajímatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetové aplikace pronajímatele nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Nájemce nesmí při využívání internetové aplikace pronajímatele používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetovou aplikaci a užívat internetovou aplikaci nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem. Kopírování webové stránky, obrázků, fotografií a textu je bez svolení autora zakázané Znění těchto podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu nebo rezervace termínu nájmu posilovny ze strany nájemce. Tyto podmínky jsou dostupné na webových stránkách pronajímatele a nabývají účinnosti dne 01. 01. 2024.

bottom of page